Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken

Wie zijn wij?


Oprichting

Het Sociaal fonds 311 werd opgericht op 1 januari 1978. Momenteel is het de CAO van 22 maart 2007 die de statuten van het fonds bepaalt en de werking ervan regelt.

CAO

Doel

Het Sociaal fonds heeft als voorwerp :

  1. het innen van de bijdragen die nodig zijn voor zijn werking;
  2. het financieren, organiseren en toekennen van bijkomende sociale voordelen op het gebied van :
    a) de korting op de syndicale bijdrage; b) de toekenning van bijzondere premies; c) de beroeps- en syndicale opleiding van de werknemers en vooral van de jongeren; d) de veiligheid, de hygiëne en de vrijetijdsbesteding van de werknemers.

Financiering

Het fonds beschikt over de bijdragen verschuldigd door de ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité. Het bedrag van de basisbijdrage voor 2019 per werknemer in dienst op 30 september 2018 bedraagt 72€/werknemer. De tewerkstellingsbijdrage voor 2019 bedraagt 0,12 % van 4 maal de brutolonen van het derde kwartaal van 2018.

Beheer

Het Sociaal fonds wordt beheerd door een Raad van beheer, paritair samengesteld uit afgevaardigden van de werkgevers en van de werknemers. Deze Raad telt veertien leden, hetzij zeven afgevaardigden van de werkgevers en zeven afgevaardigden van de organisatie van de werknemers. De leden van de Raad van beheer worden aangeduid onder de effectieve en de plaatsvervangende leden van het paritair comité. Het mandaat van de leden van de Raad van beheer duurt vier jaar. Het mandaat is vernieuwbaar.


 

Paritair comité


Benaming

Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311)

Beschrijving van de sector

Er wordt een paritair comité opgericht, genaamd "Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken", dat bevoegd is voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten de ondernemingen waar gewoonlijk minder dan drie onderscheiden handelstakken worden geëxploiteerd en waar het arbeiders- en bediendepersoneel met een bestendige sterkte van ten minste vijftig personen is tewerkgesteld.

Onder dat paritair comité ressorteren niet de werklieden die, voor zover zij een activiteit uitoefenen welke onder een ander paritair comité valt dan het Aanvullend paritair comité voor de arbeiders, tewerkgesteld zijn in de afdelingen van de onderneming, die zich bezighouden met de fabricage, de bewerking, het onderhoud of de bouw en die het kenmerk van een zelfstandige exploitatie-eenheid vertonen, d.w.z. wanneer de activiteit verschilt van die van de distributie.

Hoe te weten komen of een bedrijf tot dit PC behoort?

In principe bepaalt de werkgever zelf tot welk paritair comité hij meent te behoren, waarbij de activiteit van zijn onderneming als doorslaggevend criterium geldt. Indien er twijfel is kan een onderzoek van de Inspectie van de sociale wetten uitsluitsel brengen. Een onderneming behoort in principe tot één enkel paritair comité. De regel geldt volgens dewelke de nevenactiviteit de hoofdactiviteit volgt.

 

Contactgegevens


Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken
Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8
1160 Oudergem

Dries Smets
Assistant
dries.smets@comeos.be
tel: 02 788 05 90
Lore-Elène Dignef
Assistant
lore-elene.dignef@comeos.be
tel: 02 788 05 92
Laurence Pira
Administrative Coordinator
laurence.pira@comeos.be
tel: 02 788 05 94
Pablo Salazar
Junior Account Officer
pablo.salazar@comeos.be
tel: 02 788 05 13