Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken

Tewerkstellingspremie voor jongeren van minder dan 26 jaar die behoren tot de risicogroepen-Ingroeibanen


In het kader van de reglementering inzake risicogroepen en ingroeibanen kunnen ondernemingen die jongeren aanwerven die behoren tot de risicogroepen gedefinieerd bij Koninklijk Besluit (voorbehouden aandeel van 0,10 %) een forfaitaire en eenmalige subsidie verkrijgen ten laste van het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken.

Personen voor wie een premie kan worden ontvangen

De premies worden toegekend aan werkgevers die jongeren aanwerven die tot de risicogroepen behoren, d.w.z.:

Jongeren die nog geen 26 jaar oud zijn op het ogenblik van de aanwerving :

 • werknemers met een verminderde arbeidsgeschiktheid
 • de niet-werkenden en de werknemers die sinds minder dan een jaar werken en niet-werkend waren op het ogenblik van hun indiensttreding
 • die in IBO, FPI, PFI, of in alternerende vorming, of in instapstage waren op het ogenblik van hun indiensttreding.

Te vervullen voorwaarden

Voorwaarden om een premie te kunnen genieten van het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken:

 1. De persoon die tot de risicogroepen behoort moet aangeworven worden als bediende van een onderneming van de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen, voor een minimum van 24 uur per week;
 2. Hij/zij moet aangeworven zijn met een contract voor onbepaalde duur;
 3. De werknemer moet ten minste 12 maanden anciënniteit tellen in de onderneming op het ogenblik van ondertekening van het aanvraagformulier; de contracten voor bepaalde duur die onmiddellijk voorafgaan aan het contract voor onbepaalde duur worden in aanmerking genomen voor de berekening van de anciënniteit;
 4. De werknemer moet nog steeds in dienst zijn op de datum van indiening van de aanvraag.

De premies

De premies belopen:

 • € 750 voor een voltijdse aanwerving
 • € 400 voor een deeltijdse aanwerving

Te vervullen formaliteiten

De werkgever die een premie wil ontvangen, moet een aanvraag indienen bij het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken (Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8 te 1160 Brussel of per email)

 • m.b.v. een formulier volgens onderstaand model, dat behoorlijk is ingevuld en ondertekend (door de werkgever, de handtekening van het sociaal secretariaat zal niet aanvaard worden).
 • vergezeld van een fotokopie van de arbeidsovereenkomst en van het(de) document(en) dat(die) de hoedanigheid aantoont(en) van de persoon behorend tot de risicogroep (de aard van dit(die) document(en) is(zijn) vermeld in het aanvraagformulier).

CAO Risicogroepen

Uitgebreide documentatie

Aanvraagformulier

Contact:

Lore-Elène Dignef
Assistant
lore-elene.dignef@comeos.be
tel: 02 788 05 92