Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken

Vervanging van een bruggepensioneerde (SWT)


In het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen kan het Sociaal fonds een forfaitaire en éénmalige toelage van 2478,94 € toekennen aan de ondernemingen die een bruggepensioneerde vervangen door een werknemer tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Dit bedrag zal pro rata berekend worden in geval van vervanging door een deeltijdse werknemer.

Te vervullen formaliteiten

De werkgever die een premie wil ontvangen, moet een aanvraag indienen bij het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken (Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8 te 1160 Brussel of per email)

  • m.b.v. een formulier volgens onderstaand model, dat behoorlijk is ingevuld en ondertekend (door de werkgever, de handtekening van het sociaal secretariaat zal niet aanvaard worden).
  • vergezeld van een fotokopie van de arbeidsovereenkomst en van het(de) document(en) dat(die) de hoedanigheid aantoont(en) van de persoon behorend tot de risicogroep (de aard van dit(die) document(en) is(zijn) vermeld in het aanvraagformulier).

CAO Risicogroepen

Aanvraagformulier

Contact:

Lore-Elène Dignef
Assistant
lore-elene.dignef@comeos.be
tel: 02 788 05 92